Vår Kvalitets-, Miljø- og HMS-policy

Kvalitets-, Miljø- og HMS-policy

Med kvalitet i fokus

Målsetting for GPA Flowsystem AS er å levere produkter og tjenester innenfor bedriftens satsingsområder som oppfyller kunders krav, forventninger og behov på så vel kort som lang sikt.
Produktene og tjenestene skal også oppfylle krav satt av myndigheter og av bedriften selv. GPA skal være en ledende leverandør av ventil- og rørsystemer for industri, offshore, VA og havbruk på det Skandinaviske markedet, og dette skal sikres gjennom etablerte kvalitetsmål.

Gjennom kvalitetspolicyen vil vi formidle organisasjonens visjon og verdier, herunder våre Etiske retningslinjer (CoC).
Vårt kvalitetsstyringssystem er etablert med fokus på å overholde lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for virksomheten. Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet, når det gjelder tjenesteyting, mennesker og vår måte å arbeide på.

Dette sikres ved:
  • at vi har en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem
  • at vi er lydhøre for interne og eksterne kunders forventninger og behov. «Rett kvalitet» oppnår vi ved å oppfylle disse «helt fra begynnelsen». Våre kunders tilfredshet skal følges opp jevnlig.
  • at det gjennomføres regelmessig målinger og evalueringer

Vårt ledelsessystem for Kvalitet skal tilfredsstille kravene iht. ISO 9001:2015 
ISO9001
Last ned sertifikat


En fornuftig Miljøpolitikk

GPA skal ha miljøprosedyrer og -rutiner som forplikter oss og som sikrer at vi på alle plan og i alle våre prosesser har et aktivt miljøfokus som bidrar til å redusere både egne og våre interesseparters miljøbelastning.

Vårt miljøledelsessystem skal sikrer at:

  • Våre vesentlige miljøaspekter kartlegges og kriterier for miljøpåvirkning defineres, inkludert fokus på livsløps-perspektiv og bærekraft
  • Vi forplikter oss til å ha fokus på miljøbeskyttelse i alle våre prosesser, og prioritere vurdering og evaluering av miljørisiko og –muligheter
  • Vi har et engasjement for å overholde våre samsvarsforpliktelser på alle nivå og i alle prosesser (lovkrav, kundekrav, interne krav etc)
  • Vi har et system som aktivt bidrar til fokus på kontinuerlig miljøforbedring
  • Konkrete miljømål defineres, måles og forbedres, og sikrer derav at virksomheten styres på en måte som gir mest mulig effektiv bruk av energi og råvarer, og at det jobbes systematisk for å redusere utslipp til luft, vann og jord
  • De ansatte involveres i miljøarbeidet og det gis nødvendig opplæring
  • Virksomheten har en åpen, konstruktiv og proaktiv kommunikasjon med underleverandører og andre relevante interesseparter ifht. aktuelle miljøaspekt og samsvarsforpliktelser

Vårt ledelsessystem for Miljø skal tilfredsstille kravene iht. ISO 14001:2015
ISO14001
Last ned sertifikat

HMS med sikkerhet og trivsel

GPA skal i all sin virksomhet være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og jobbe systematisk 
for å oppfylle de krav det offentlige og andre setter for å ivareta et godt og sikkert arbeidsmiljø.
I tillegg skal GPA i all sin virksomhet handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte for å 
hindre skader på mennesker og miljø. Dette innbefatter et forpliktende engasjement og involvering fra alle ansatte, og er implementert i stillingsinstrukser og arbeidskontrakter.

Målet er en HMS-standard som gir de ansatte et best mulig fysisk og psykologisk arbeidsmiljø.
 
Gjennom systematisk HMS-arbeid skal vi sikre en god og trygg arbeidsplass, trivsel, redusere arbeidsrelatert sykefravær, og minimalisere faren for at det skjer ulykker og skader. 

GPAs HMS-policy skal utarbeides med aktiv deltakelse fra de ansatte. Dette skjer gjennom risikovurdering, planlegging og gjennomføring, kontinuerlig forbedringsarbeid og avviksregistrering, samt årlig revisjon av prosesser og prosedyrer.

Vårt ledelsessystem for Arbeidsmiljø/HMS skal tilfredsstille kravene iht. ISO 45001:2018
ISO45001

Last ned sertifikat


Alle ansatte skal være kjent med selskapets Kvlitets-, Miljø- og HMS-Policy og gjennomføre tilfredsstillende opplæring.
Spesifikke målsettinger er beskrevet under 84.10.02.S1

/*Allt ovanför här är ifrån Svenska sidan*/